KJ Smith, Mignon, Tyler Perry’s Sistas, Novi Brown, Tyler Perry, Ebony Obsidian